Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Klachten

Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van Stichting Opwijs. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school / opvang ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de opvang en de goede gang van zaken op de school en binnen de opvang.

Scholen

Een klacht indienen?
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Mocht ook dit niet naar wens zijn of is de klacht tegen het bevoegd gezag gericht, dan kunt u de klacht bij de Landelijke klachtencommissie voorleggen.  

Waarover wel en niet?
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Medezeggenschap
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

Klachtenafhandeling
In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het bestuur van de Stichting Opwijs. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van Stichting Opwijs. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is mevr. J. van Kaam.

Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan:
Stichting Opwijs
T.a.v. het College van Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam

Schoolcontactpersoon
Zie daarvoor de schoolwebsites.

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Annette Gieszen; per e-mail te bereiken op vertrouwenspersoon@stichtingopwijs.nl

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie
Het bevoegd gezag heeft zijn scholen aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Download hier de klachtenregeling voor de scholen van Stichting Opwijs.

Opvang

Klachten kinderopvang
De medewerkers zijn voor de ouders in beginsel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school / het kindcentrum. Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting Opwijs Opvang via onderstaand adres:

Stichting Opwijs Opvang
T.a.v. het College van Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam

De kinderopvang heeft ook een vertrouwenspersoon. Mevrouw Annette Gieszen is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting Opwijs. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Zij is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@stichtingopwijs.nl.

De (interne) klachtenprocedure van onze kinderopvang is neergelegd in de Klachtenregeling Stichting Opwijs Opvang. Deze regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep en op de bso. Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Opwijs indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. In artikel 6 van de Klachtenregeling Stichting Opwijs Opvang leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

Download hier de klachtenregeling van Stichting Opwijs Opvang

In 2023 waren er geen klachten. Download hier de geschilvrij brief van De Geschillencommissie. 

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)