Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
ANBI

Stichting Opwijs heeft met ingang van januari 2020 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Naam van de instelling:
Stichting Opwijs

RSIN/fiscaal nummer:
8044.43.658

Adres en telefoonnummer:
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
Tel. 010 - 35 100 26

Doelstelling:
Het oprichten en in stand houden van scholen voor (speciaal) basisonderwijs en van kindercentra op Protestants-Christelijke grondslag, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid:
In het koersdocument 2023-2027 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de komende jaren. Het koersdocument vormt de basis voor de schoolplannen.

College van Bestuur:  Zie Wie zijn wij

Raad van Toezicht: Zie Wie zijn wij

Beloningsbeleid:
Bij Stichting Opwijs wordt de CAO voor Primair Onderwijs ondersteund.
De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Jaarverslag:
In het jaarverslag worden de activiteiten van Stichting Opwijs beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen. Zie hiervoor het witte blok 'Jaarverslagen' onder Documenten

Het ANBI formulier vindt u hier.

Het motto van ons koersplan is 'Vol vertrouwen vooruit' waarbij we ons focussen op de volgende, uitdagende thema's: 

  • toekomstbestendig leren
  • de basis
  • meer gelijke en eerlijke kansen
  • eigenaarschap voor iedereen
  • denken in mogelijkheden (het kan wèl)
  • samen groot worden
  • partnerschap

“Vol vertrouwen vooruit"
(Koersplan 2023 - 2027)